Актуальність. Незважаючи на появу нових, сучасних методик обстеження, актуальність фізикального дослідження хворого не зменшується

Незважаючи на появу нових, сучасних методик обстеження, актуальність фізикального дослідження хворого не зменшується. Такі методи обстеження, як пальпація та перкусія передсерцевої ділянки є надзвичайно важливим для отримання лікарем не тільки візуального, але й тактильного відчуття роботи серця. Перкуторне визначення меж серця надає дані про його конфігурацію та зміщення правої чи лівої половини (збільшення камер серця). Пальпаторне дослідження прекардіальної області є діагностично значущим при наявності стенозів клапанних отворів (феномен систолічного та діастолічного тремтіння). За допомогою цих методів можна швидко та досить достовірно скласти уявлення про основні зміни, які відбуваються у серцево-судинній системі, а також визначитись із необхідним обсягом подальших досліджень, в тому числі інструментальних.

Конкретні цілі:

Студент повинен знати :

– Демонструвати знання анатомії серця, його топографії в грудній клітці, прилягання серця до передньої грудної стінки

– Пояснювати особливості скоротливої і нагнітаючої функції серця, об'єми камер серця

– Називати причини і фактори, що викликають збільшення розмірів серця.

– Трактувати зміни лівого шлуночка при гіпертрофії, зумовленою клапанними змінами і підвищеним АТ

– Пояснювати зміни структури міокарда та клапанів при набутих вадах серця, геометричні зміни серця після перенесеного інфаркту міокарда та АГ, структурні зміни при ураженні перикарда

Студент повинен вміти:

– Аналізувати дані, отримані при огляді шиї.

– Демонструвати методику дослідження сонних артерій.

– Пояснювати стан та методику дослідження яремних вен шиї.

– Демонструвати методику огляду прекардіальної ділянки

– Трактувати результати, отримані при огляді ділянки серця

– Методично вірно проводити пальпацію прекардіальної ділянки

– Диференціювати верхівковий та серцевий поштовхи

– Демонструвати методику визначення епігастральних пульсацій

– Аналізувати результати вивчення феномену котячого муркотіння.

– Методично вірно проводити перкусію меж відносної та абсолютної серцевої тупості

– Трактувати результати перкусії меж серця

– Методом перкусії визначати ширину судинного пучка

– На підставі результатів пальпації та перкусії прекардіальної ділянки робити попередній висновок щодо стану серцевої діяльності

Рекомендована література:

1. Пропедевтика внутрішньої медицини: Підручник для мед. ВНЗ ІІІ-ІV р.а. – 3-тє вид.,випр. і доп. / За ред. О.Г. Яворського. – К., 2013. – С.140-157.

2. Пропедевтика внутрішніх хвороб: Москаленко В.Ф., Сахарчук І.І. – К.: Книга плюс, 2007. – С.200-208.

3. Методика обстеження терапевтичного хворого: навч. посіб. / С.М.Андрейчин, Н.А.Бількевич, Т.Ю.Чернець. – Тернопіль: ТДМУ, 2015. – С. 144-150.Питання для теоретичного опрацювання:

1. Які симптоми при дослідженні на шиї сонних артерій можна виявити у хворих?

2. Як проводити дослідження вен шиї?

3. Які ще органи на шиї потрібно обстежувати?

4. Що таке серцевий горб?

5. Про що може свідчити наявність пульсації в 3 і 4 міжребер'ях біля лівого краю грудини?

6. В якій послідовності проводиться пальпація прекардіальної області?

7. Які властивості верхівкового поштовху визначаються пальпаторно?

8. Як змінюються властивості верхівкового поштовху при вираженій гіпертрофії лівого шлуночка?

9. Що таке «серцевий» поштовх, про які патологічні зміни свідчить його наявність?

10. Дати інтерпретацію симптомів «котячого муркотіння» в області верхівки та над аортою.

11. Що являє собою відносна тупість серця?

12. Що таке абсолютна тупість серця?

13. Чим утворений правий контур серця?

14. Чим утворений лівий контур серця?

15. В якій послідовності проводять перкусію меж серця?

16. З чого слід починати перкусію правої межі серця?

17. Де знаходяться в нормі права, верхня, ліва межі відносної тупості серця?

18. Де знаходяться в нормі права, верхня, ліва межі абсолютної тупості серця?

19. Яка ширина судинного пучка у здорової людини?

Завдання для самостійного опрацювання теми


1551019903670947.html
1551056947566514.html
    PR.RU™